" พัฒนาอาคาร เพื่อ รากฐานการศึกษา "
Menu >>
Webbaord
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
   ทำเนียบวัสดุก่อสร้างออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets

ภาพ 3D อาคารโรงเรียนต้นแบบ
NEWS
ประกอบด้วย
ห้องเรียน ขนาด 6 x 6 ตารางเมตร จำนวน 6 ห้อง
ห้องเรียนอนุบาล ขนาด 40 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
ห้องสมุด ขนาด 12 x 7 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้อง
ห้อง ICT ขนาด 4 x 7 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้อง
ห้องธุรการ จำนวน 1 ห้อง
ห้องประชุม ขนาด 10 คน จำนวน 1 ห้อง
ห้องพยาบาล ขนาด 2 เตียง จำนวน 1 ห้อง
ที่อ่านหนังสือ จัดที่นั่ง 48 ที่นั่ง จำนวน 1 จุด
ห้องอเนกประสงค์(โรงอาหาร-หอประชุม) จำนวน 1 จุด
คำสั่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายการประมาณราคาสามารถดาวโหลดได้จาก www.facebook.com/designobec ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  แบบฟอร์มการจัดทำราคากลาง(ราคาท้องถิ่น)พร้อมงวดงานงวดเงิน อาคารเรียน สปช.105_29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องและ 10 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง)
บัญชีค่าแรงงานฯ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม2558 ที่ใช้ในงานก่อสร้างและปรับปรุง-ซ่อมแซม ต่างๆ
วิธีการคำนวณค่า Factor ที่ใช้ในงานก่อสร้างและปรับปรุง-ซ่อมแซม ต่างๆ
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการมาตรฐานประมาณราคาฉบับปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555
ตัวอย่างรายการประมาณราคาตามมาตรฐานประมาณราคาฉบับปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555
การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)
ตัวอย่างการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ตัวอย่างแบบฟอร์มการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ คลิกดูได้ที่นี่
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) คลิก Download ได้ที่นี่
มอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้าง
  ามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ 212 ล./57 - ก
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ 212 ล./57 - ข
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ 216 ล./57 - ก
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ 216 ล./57 - ข
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร แบบหอประชุม 100/27
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร แบบโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากอาคาร แบบส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน
  สำหรับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่าง ๆ
 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568


นาย..........................
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการภาพอาคารที่ก่อสร้างในปีนี้

แบบ
โรงอาหาร
หอประชุม
100/27

แบบ
หอประชุม
101ล./27
(พิเศษ)

แบบ
โรงอาหาร
300 ที่นั่ง

แบบ
อาคารเรียน
กึ่งถาวร

อาคารเรียน
216
ปรับปรุง 46

แบบ
โรงอาหาร
หอประชุม
100/27