กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@obec.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

บทบาทและหน้าที่ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้างของ สพฐ. โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาการ ก่อสร้าง การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคของโรงเรียนและหน่วยงาน ในสังกัด สพฐ. ให้บริการแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบให้กับโรงเรียนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอความอนุเคราะห์มา โดยได้แบ่งงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท หนังสือเอกสารให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือราชการ เก็บ และค้นหาหนังสือราชการ พิมพ์และผลิตเอกสาร เก็บทำลายเอกสาร อำนวยความสะดวกแก่ ผู้มาติดต่อ ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสำรวจ รังวัด จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนควบคุมการใช้งบประมาณของกลุ่มออกแบบและก่อสร้างให้เกิดประโยชน์และมี ประสิทธิภาพสูงสุด ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคลากรเบื้องต้นของสำนักงาน เก็บข้อมูลราคาวัสดุ ก่อสร้าง จัดทำเอกสารประมาณราคาและเอกสารประกอบแบบ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้าง ต่าง ๆ พิมพ์แบบและจัดแบบก่อสร้าง เก็บรักษาต้นฉบับแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ ครุภัณฑ์ ผังบริเวณโรงเรียนต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. กลุ่มงานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และ ดำเนินการเกี่ยวกับแบบรูปรายการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์ ผังบริเวณรวมถึงงานระบบ ที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ แก้ปัญหา การก่อสร้างให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการ ตรวจการจ้างและให้ความร่วมมือด้านวิทยาการก่อสร้างกับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มงานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารต่าง ๆและงานวิศวกรรมโยธา ทุกประเภทให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านโครงสร้างแก้ไขปัญหาก่อสร้างให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่ การศึกษาเป็นกรรมการตรวจการจ้าง และให้ ความร่วมมือด้านวิทยาการก่อสร้างกับโรงเรียนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลให้คำปรึกษาและ ดำเนินงานเกี่ยวกับงานโยธาของสิ่งก่อสร้างต่างๆ เขียนแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง และซ่อมแซมต่าง ๆ ตรวจสอบรับรองแบบปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม รวมทั้งสาธารณูปโภคต่าง ๆ จัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนใช้เป็นข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศการก่อสร้างให้สอดคล้อง กับทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เมื่อหน่วยงานขอความอนุเคราะห์

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568