กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (พ.ศ.2530)

ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (พ.ศ.2530)

perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อิสาน จังหวัดมุกดาหาร

ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี (พ.ศ.2539)

perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
perl.gif (995 bytes)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

| Back | Next |

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568