กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

บุคลากร กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
ที่
รายนาม
ตำแหน่ง
1
นายวิสุทธิ์ สุวรรณเนตร วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ . หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
2
นายเกรียงไกร ศรีวัฒนาโรทัย สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ . หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
3
นางสาวิกา วงฝั้น สถาปนิก ชำนาญการ
4
นายธีรเทพ พงษ์ โสภา สถาปนิก ชำนาญการ
5
นางสาวรุ่งนภาพร ชาญชัยศักดิ์ สถาปนิก ชำนาญการ
6
นายรังสฤษดิ์ ถาวจัตุรัส สถาปนิก ชำนาญการ (ช่วยราชการฯ)
7
นายบุญมา จันทรา วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ . หัวหน้างานวิศวกรรม
8
นายเดชชาติ อดุลยศักดิ์ วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ
9
นายประวุฒิ ภู่ริยะพันธ์ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
10
นายพิษณุ ชำนาญศิลป์ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
11
นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธา อาวุโส หัวหน้างานช่าง
12
นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล นายช่างโยธา อาวุโส
13
นายปรีชา โยธี นายช่างเขียนแบบ อาวุโส
14
นายสมบัติ สิทธิธนะ นายช่างโยธา อาวุโส
15
นายฉัตรชัย อาภาณุรังษี นายช่างโยธา อาวุโส
16
นายเนตร์ มณีอาภรณ์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน ไปช่วยราชการจังหวัดนครราชสีมา เขต1
17
นางสมลักษณ์ สัจธรรม นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
18
นางสาวสุนันทา ชุมพงศ์ นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
19
นายพิศาล อดุลย์สารภัณฑ์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน
20
นายวรวุฒิ โชติพินิจกุล นายช่างโยธา ชำนาญงาน
21
นายสมพร บุตรแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน
22
นายสมบัติ ขวัญแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน
23
นายปิยะณัฐ ขวัญยืน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
24
นางศิริพร ภู่ถาวร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ . หัวหน้างานบริการ
25
นางสาวสุภางค์ สุขมา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
26
นางสุนันพร มาลัยทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
27
นางหรรษา หานะกูล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
28
นางจำเนียร ศรีสมรส พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2
29
นายวิเชียร ทองลอง พนักงานพิมพ์แบบ
30
นางสาวอรวรรณา ศรีโกศัย พนักงานบริการ
     
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568