กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets

ขั้นตอน ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร
การประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคารแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยแยกรายการสรุปเป็น 4 กลุ่มงานและ 1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมีตามตารางดังนี้
ลำดับที่
รายการ
จากแผ่นที่
จำนวนเงินรวม
หมายเหตุ
  ส่วนที่1 ค่างาน (ทุน)      
1 กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,กำไรและภาษี)      
  1.1 งานโครงสร้าง      
  1.2 งานสถาปัตยกรรม      
  1.3 งานระบบสุขาภิบาล      
  1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร      
  รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 เป็นเงิน      
2 กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,กำไรและภาษี)      
  2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ      
  2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน      
  2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ      
  รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 เป็นเงิน      
3 กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,กำไรและภาษี)      
  3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร      
  รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 เป็นเงิน      
4 กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,กำไรและภาษี)      
  4.1 งานภูมิทัศน์      
  รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4 เป็นเงิน      
  รวมค่างานส่วนที่ 1      
         
ลำดับที่
รายการ
จากแผ่นที่
จำนวนเงินรวม
หมายเหตุ
         
  ส่วนที่2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)      
1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี      
  รวมค่างานส่วนที่ 2      
         
  ส่วนที่3 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด      
ก. ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ,กำไรและภาษี)      
ข. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง [ = ( ค่า FACTOR F - 1 x ข้อ ก. ]      
ค. รวมค่าก่อสร้าง ข้อ ก. + ข้อ ข.      
ง. ค่างานส่วนที่ 2 ( ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี )      
  รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือข้อ ค. + ข้อ ง.      
<<กลับ || ต่อไป >>
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568