กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการฝ่ายประมาณราคากองกรม
ประเภท
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการกองกรม
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบปร. 4
ประมาณราคาเมื่อวันที่เดือนพ.ศ.

ลำดับที่
รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน(บาท)
FACTOR F
ค่าก่อสร้างทั้งหมด
รวมเป็นเงิน(บาท)
หมายเหตุ
1.
ประเภทงานอาคาร        
2.
ประเภทงานทาง        
3.
ประเภทงานชลประทาน        
4.
ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม        
  เงื่อนไข        
  เงินล่วงหน้าจ่าย . . . . . . . . . . . . . . .%        
  เงินประกันผลงานหัก . . . . . . . . . . .%        
  ดอกเบี้ยเงินกู้ . . . . . . . . . . . . . . . . %        
  ดอกเบี้ยเงินฝาก . . . . . . . . . . . . . . %        
สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น    
  คิดเป็นเงินประมาณ
 
  ตัวอักษร

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณบาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
ตรวจ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .หัวหน้าฝ่ายประมาณราคา
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
เห็นชอบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู้อำนวยการกอง
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
 
<<กลับ || ต่อไป >>
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568